راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

داریوش بزرگ

دوشنبه 7 آبان 1397 22:24

نویسنده : R.ash
بخش دوم

 برجسته ترین اقدام داریوش بنیانگذاری نیروی دریایی ارتش ایران برای نخستین بار در تاریخ آریا بوم بوده است.
    به گفته هرودوت داریوش ۲ گروه اكتشافی به دریا گسیل داشت. یكی از هند به دریای عمان و دریای سرخ و سپس از رود نیل روانه دریای مدیترانه نمود. گروهی را تا دریای اژه در كنار ایتالیا و از طرف دیگر گروهی را تا نزدیكی آفریقا فرستاد. این اقدام داریوش بزرگ به حدی به سرعت پیشرفت كرد كه در زمان لشكركشی تاریخی خشایارشا به اروپا به گفته هرودوت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ناوگان دریایی ارتش ایران روانه اروپا شده بود. كه خشایارشا آنان را به ۴ دسته تقسیم كرده بود: «ناوگان جنگی» برای پرتاب گوی های آتشین، ناوگان سرگور برای دنبال كردن دشمن و تعقیب آنان، ناوگان باركش برای جابه جایی ارتش و سربازان ـ ناوگان مهندسی برای جابه جایی وسایل مهندسی برای پل سازی و كانال زدن و اقدامات مهندسی نظامی.
    تقویم كنونی (ماه ۳۰ روز) ایران به دستور داریوش بزرگ پایه گذاری شد. او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی «دنی تون» بسیج كرده بود. بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی كه یكی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است. (ماریژان موله و پروفسور هرتزفلد)
    از دیگر اقدامات مهم داریوش شاه ابداع خط میخی پارسی باستان است. وی خطوط بین المللی (عیلامی، بابلی) را در ایران رواج داد و یك خط مشترك برای قلمرو شاهنشاهی ایران توسط اندیشمندان ایرانی ساخت كه نام آن را میخی پارسی نام نهاد كه بزودی در ۲۸ كشور جهان رونق یافت.(هرودوت)
    داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری كرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین ایران دفاع كنند.
    داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاك، سازمان پست و تلگراف (چاپارخانه) را بنیان نهاد كه این اقدام وی نخستین وزارت پست سریع جهانی شناخته شده است. وی برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان كه جزئی از ایران بوده سدی عظیم بر روی رود سند بنا نهاد و مردمان آنجا را از خود خشنود نمود و جلوی قحطی را نیز گرفت. از دیگر اقدامات داریوش، دادن پناهندگی سیاسی به فیثاغورث بود كه به دلایل مذهبی از كشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود. سپس توسط داریوش بزرگ دارای یك زندگی خوب همراه با مستمری دائم شده بود.
    داریوش برای سهولت رفت و آمد میان ایران و ایالت مصر دستور داد كه میان دریای سرخ و رود نیل آبراهی (كانال سوئز كنونی) بسازند كه آثار آن و كتیبه مربوط به دست آمده و موجود است. در طول این كانال تخته سنگ های تراشیده شده به دست آمده كه در آنها تاریخ اتمام هر قطعه از آبراه حك شده و این سنگ ها در دست است. در یك سنگ نبشته آمده است كه روز افتتاح آبراه، ۲۶ كشتی از آن عبور كردند و این نوشته به چهار زبان و دو خط است. (میخی و هیروگلیف)‎/
    وی در سنگ نبشته هایش در مصر خود را داریوش پسر ویشتاسپ هخامنش(ویشتاسپ در فارسی امروز به گشتاسپ تبدیل شده است) خوانده كه از همان زمان احترام عمیق به پدر و به كار رفتن نام او پس از نام فرد در جهان رواج یافته است. معبدی كه داریوش در مصر ساخت، تقریباً به طور كامل در منطقه واحه موجود است.
    كتیبه داریوش در كنار كانالی كه به امر او در مصر كنده شده بود پیدا شد.
    این كتیبه ۱۲ سطری به خط میخی پارسی راجع به حفر كانال بین رود نیل و احمر كه در زیر آن كتیبه به خط و زبان عیلامی هم كنده شده. در یك طرف لوح سنگی سماق در فاصله ۳۳ كیلومتری از سوئز در مصر قدری به طرف غربی كانال فعلی پیدا شده است. پشت آن به خط قدیم مصری همان مضمون به طرز مفصل تری نقل گردیده دومین فرعون سلسله ۲۶ به نام نخو ( 659-594 قبل از میلاد) كندن این كانال را بین رود نیل و بحر احمر شروع كرد ولی به اتمام نرسید. داریوش در سال های ۵۲۱- 486 قبل از میلاد تكمیل این كار را دستور داد و انجام گرفت. كانال به اندازه ای پهن بود كه دو كشتی بزرگ با سه ردیف پاروزن می توانستند از كنار هم عبور كنند و در عرض چهار روز طی طریق می نمودند.
    از دیگر یادگارهای داریوش ستایش مصریان از وی بود. زیرا وی مردمان و كارگران و بردگان مصر را رهایی بخشید و خود در راس فرعون های مصر شاه آنجا شد. كتیبه ای از كاهنان مصری باقی است كه پیرنیا در كتاب تاریخ ایران باستان آن را این گونه ترجمه كرده است:
    داریوش زاده نیت و متولی سائیس شهر خدایان مصر است. كارهایی كه خدا به اراده خویش آغاز كرده بود داریوش به اتمام رساند، وقتی داریوش در شكم مادرش بود نیت (خدایان مصر) او را فرزند خود دانست. داریوش دست در كمان به سویش برد تا دشمنان خدای را براندازد. او نیرومند است و دشمنانش را در همه سرزمینها نابود خواهد كرد.
    با تمامی این اقدامات، داریوش هیچ گاه خود را در كتیبه هایش، خدا یا فرزند خدا نخواند و در سنگ نبشته هایش همیشه این قدرت جهانی ایران را مدیون خداوند (اهورامزدا) دانسته است. درحالی كه شاهان سامی آن روزگار یا فرعون های مصر و شاهان بابل با جلوس بر تخت بدون وقفه ای خود را فرزند خدایان می خواندند،نمونه بارز این مهم اسكندر گجستك است كه به گفته مورخین یونانی پس از تصرف ایران وی خود را خدا نامید و فرزند پدربودنش را رد كرد.دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشت ، داریوش بزرگ ، داریوش اول ، داریوش هخامنشی ، هخامنشیان ، داریوش بزرگ چه کرد ،


داریوش شاه

دوشنبه 16 مهر 1397 11:40

نویسنده : R.ash
بخش نخست

داریوش شاه:
    به خواست اهورامزدا من چنین كنم كه راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم خواست من این نیست كه توانایی بر ناتوانی ستم كند. (كتیبه بیستون)
    خداوند این كشور را از خشكسالی و دشمن و دروغ در امان بدارد. (بیستون و تخت جمشید)
    داریوش بزرگ را می توان به جرات یكی از نوابغ هوشمند و شایسته برای قدرت و زمامداری كشور بزرگ و پرافتخار ایران زمین نامید. در اینجا بر این هستیم تا گوشه ای از اقدامات شگفت انگیز این فرزند پاك ایران و پادشاه ۲۸ كشور آسیا را بررسی كنیم ‎/
    داریوش پور (پسر) گشتاسب، پورارشام، پورآربارمن، پورچیش پش بود و نیاكانش در سه نسل به كورش بزرگ بازمی گشت. او یكی از سرداران نامی ارتش كامبوجیه فرزند كورش بزرگ بود. پس از درگذشت كمبوجیه داریوش بزرگ بر ضد بردیای دروغین كه خود را فرزند كورش معرفی كرده بود قیام كرد و سلطنت را از وی بازستاند. داریوش با همكاری شش سردار برجسته از ارتش كمبوجیه كه نامشان: وینددفرنه، اوتن، گائوبرووه، ویدرنه، بغ بوخش، اردومنش بود بر ضد شاه دروغین قیام كردند و وی را مجازات كردند. سپس یكی از هفت تن سردار ایران در طی مسابقه ای در میدان اصلی شهر به مقام پادشاهی رسید و او كسی نبود جز داریوش بزرگ. به گفته هرودوت سه سال نخست سلطنت وی برای سركوب شورشیان و برقراری ایران یكپارچه صرف شد.
    اقدامات شگفت انگیز
    از اقدامات داریوش بزرگ قرار دادن مصر به عنوان یكی از ولایات ایران بود. این اقدام برابر با ۴ ژوئیه سال ۴۸۹ پیش از میلاد صورت گرفت. وی قلمرو امپراتوری ایران را به ۳۰ ایالت تقسیم كرد و هر ایالت را ساتراپی (واژه ای مادی است) نامید و دستور داد كه با تاسیس پستخانه ارتباط مردم این ایالت ها با هم تامین شود و داد و ستد با پول انجام شود (سكه هایی كه ضرب كرده بود)، مصر یكی از ساتراپی های ایران آن زمان بود كه داریوش توجه خاصی به آن داشت. كتیبه داریوش بزرگ نیز امروزه در مصر موجود می باشد.
    متن فرمان داریوش در مصر:
    بند۱) خدای بزرگ است اهورامزدا كه زمین را آفرید، كه آسمان را آفرید، كه مردم را آفرید، كه شادی را برای مردمان آفرید، كه داریوش را شاه كرد، كه به داریوش شاه شهریاری را، كه بزرگ و دارای اسبان خوب و مردان خوب است، ارزانی فرمود.
    بند۲) من داریوش، شاه بزرگ هستم. شاه شاهان، شاه كشورهای دارای همه گونه مردم، شاه در این زمین بزرگ و دور و دراز، پسر ویشتاسب هخامنشی.
    بند۳) داریوش شاه گوید: من پارسی هستم. از پارس مصر را گرفتم. فرمان كندن این كانال (ترعه) را دادم از رودخانه ای به نام نیل، كه در مصر جاری است، تا دریایی كه از پارس می رود. پس از آن این كانال كنده شد، چنانچه فرمان دادم و كشتی ها از مصر از وسط این كانال به سوی ایران روانه شدند. چنان كه این كار مرا میل بود.
    نظم دادن انسانی به مالیات های كشوری یكی دیگر از مهمترین اقدامات داریوش بزرگ است. به گفته پلوتارخ مورخ نامی سال های ۴۶ تا ۱۲۰ پس از میلاد همه ساله از كشورهای مختلف هدایایی به دربار شاهنشاهی ایران می آوردند تا اینكه داریوش مقدار مالیات را برای هر ایالت معین كرد. سپس مامورانی را به ایالت های امپراتوری فرستاد تا ببینند چه مقدار مردم توانایی پرداخت مالیات را دارند آیا مبلغ تعیین شده فشاری را بر مردم تحمیل نمی كند سپس ماموران به حضور شاهنشاه آمدند گفتند همه قادر هستند این مبلغ را بپردازند. با این حال داریوش بزرگ دستور داد همان مقدار را هم نصف كنند. وقتی درباریان علت را پرسیدند وی پاسخ داد ممكن است شهربانان هم برای خود مبلغی از مردم به صورت غیرقانونی دریافت كنند پس باید این را در نظر گرفت.
    ساخت راه شاهی
    ساخت راهی شاهی با زیرسازی اصولی و مستحكم به طول ۲۷۰۰ كیلومتر یكی از شگفت انگیزترین كارهای وی در ۲۵۰۰ سال پیش به حساب می آید. این راه از شوش به سارد در نزدیكی مدیترانه بود. زیرسازی مستحكم این راه كه بسیار شبیه به آسفالت های امروزی است از نبوغ امپراتوری داریوش بزرگ و برگزیدن اصولی ترین شیوه حكومتی و راهسازی به حساب می آید. ماریژان موله نخستین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان را به داریوش نسبت داده است.
    كتیبه داریوش در نقش رستم؛
    به خواست اهورامزدا این است شهرهایی كه من جدا از پارس متعلق به ایران كردم، بر آنان حكمرانی كردم. به من باج دادند. آنچه از طرف من به آنان گفته شد آن را كردند. قانون من است كه آنان را نگه داشت: ماد ـ خوزستان ـ پارت ـ هرات ـ بلخ ـ سغد ـ خوارزم ـ زرنگ ـ رخج ـ ث ت گوش ـ گندار ـ هند ـ سكائی های هوم نوش ـ سكائی های تیز خود ـ بابل ـ آشور ـ عربستان ـ مصر ـ ارمنستان ـ كپد و كیه ـ سارد ـ یونان ـ سكائی های ماورای دریا ـ سكودر ـ یونانی های سپر روی سر ـ لیبی ها ـ حبشی ها ـ اهالی مك ـ كارائیها. (شامل كشورهای امروزی: افغانستان ـ ارمنستان ـ آذربایجان ـ گرجستان ـ تركیه ـ عراق ـ هند ـ بخشی از عربستان ـ كویت ـ قطر ـ مصر ـ سوریه ـ فلسطین و ‎/‎/‎/)
    داریوش شاه نگاهی مثبت به مصر كهن داشت و در نوسازی آنجا تلاشی بسیار كرد. در مراسم عزای ملی مصریان (آپیس) شركت كرد هزینه هنگفتی را برای اجرای آن مراسم تعیین نمود. سپس به نزد معابد آنان رفت و به خدای مصریان احترام گذاشت و معبد خدای بزرگ مصر را به كلی بازسازی كرد. داریوش مدرسه طب مصر را كه مدت ها بسته بود و استادانش از كار بیكار شده بودند دوباره گشود و «اودجاهور» را مامور رسیدگی به آنجا كرد. سپس استادان و افراد برجسته علمی جهان را به آنجا دعوت كرد تا در آنجا یك مركز بین المللی طب راه اندازی كند.
    اودجاهور در نوشته ای كه از خود بر جای گذاشته گفته است: شاهنشاه داریوش فرمان داد كه همه چیز خوب به دانش آموزان و استادان داده شود تا پیشه و كاردانی خود را گسترش دهند.
    كارول نوشته است: با وجود برچیده شدن حكومت ایرانیان بر مصر در سال ۴۰۴ پیش از میلاد، مصریان تا ده ها سال پس از آن هم خود را از اتباع امپراتوری ایران می دانستند. مصر توسط كامبوزیا (كامبیز، كمبوجیه) دوم پسر كوروش بزرگ به دلیل كشتار عده ای ایرانی برای تنبیه مصریان تصرف شده بود. وی شرق لیبی و شمال سودان را هم بر خاك مصر اضافه كرده بود و مصر را كه سال ها به دو بخش علیا و سفلی تقسیم شده بود و دارای دو حكومت جدا از هم بود به صورت یك كشور واحد درآورده و شهر ممفیس را پایتخت مصر واحد قرار داد.
    داریوش بزرگ طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت كاملاً رایگان بنیان گذاشت كه به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند. این اقدام وی نیز در تاریخ بی سابقه بود.
    هنر هخامنشی در زمان داریوش بزرگ به منتهی عظمت خود رسید و داریوش شاه تمام هنرهای آسیا را برای شاهنشاهی ایران استفاده نمود. از گاوهای بالدار عظیم الجثه در شوش یا كاخ های هنر خاورمیانه در پرسپولیس یا كاخ های سلطنتی شوش یا سنگ تراشه های بیستون و ‎/‎/‎/ مورخین یونانی نوشته اند وی هنری را در پارسه اجرا كرد كه دیگر بالاتر از آن ممكن نبود و عالی ترین شكل ممكن را وی پیدا كرد.
    محقق بزرگ امریكایی پروفسور ویلیام جیمز دورانت در این باره می گوید: داریوش بزرگ برای آنكه نام خود را برای آیندگان جاودانه بگذارد دست به بنا نهادن كاخ های پرسپولیس زد. هنر و معماری این كاخ عظیم به جرات از معبد كرنك و تمام كلیساهای اروپا و میلان زیبا و باشكوه تر است.
    پله های باشكوه كاخ در تاریخ بی نظیر است. شاید بتوان گفت كه كاخ صدستون سنگی و كاخ آپادانا زیباترین بناهای تاریخ جهان در عهد قدیم و عهد جدید باشد كه به دست آدمیزاد ساخته شد.دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: داریوش دوم ، داریوش اول ، داریوش بزرگ ، داریوش هخامنشی ، هخامنشیان ، زرتشت ،
همه ی نوشته ها : 366 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic