تبلیغات
زرتشت - گالری
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است
لوگوی تلگرام

http://uupload.ir/files/eaxw_y.png


---------------------------------------------------------------------------
اوستا خوانی در زیارتگاه #پیر_سبز (یزد)

اوستا خوانی در نیایشگاه پیر سبز

----------------------------------------------------------------------------------------------

خوان (سفره) مذهبی زرتشتی

سفره مراسم مذهبی زرتشتی


-------------------------------------------------------------------------------------------------------