تبلیغات
زرتشت - نیایش های زرتشتی
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است
گاه هـاوَن

(از سر زدن خورشید تا نیمروز)

 

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه . مَزداو … اَشِم وُهو … (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو . زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ…

هاوَنِ اِ . اَشَئـونِ . اَشـَهِ . رَتـْوِه  – یَسنـائیـچه . وَهمائیچـه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَـس تـَه یـَه اِچـه …

ساوِنْـگهِ اِ . ویسیائیـچَه . اَشـَئونِ . اَشـَهِ . رَتـْوِه  – یَسنـائیچه . وَهمائیچه . خْشْـنَـئـوُ تـْرائـیـچه . فْـرَسـَس تـَه یـَه اِچه …

هاوَنـیم . اَشَـوَنـِم . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده …

هُـئورْوَتـاتـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده …

اَمِـرِتـاتـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده …

آهـوئیـریـم . فـْرَشْنـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده.

آهوئیریم . تْکَئِشِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده …

اشم . وهو . (١)
گاه بامدادی

(از سر زدن خورشید تا نیمروز)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام پیش از نیمروز، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  به همه  روستاییانی که در راه اشویی پیشگام بوده،  برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

گرامی می دارم  بامداد پاک  را، و خرداد امرداد، شادباشی دیرپا را.

می ستایم کیش اهورایی و آیین راستی را


_________________________________________

گاه رَپیتـویـن

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو … اَشِم وُهو … (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ…

رَپیت وینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه …

فْرادَت . فْشَوِه . زَنتومائیچه -   اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه …

رَپیتْوینِم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده…

اَهونَوَئیتیم .گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

اوشْتَوَئیتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

سْپِنتامَئینیوم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

وُهو خْشَترام . گاتام . اَشَئونیم اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

وَهیشتو ایشتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

اشم . وهو . (١)


گاه نیمروزی

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم .

به هنگام رپیتوین، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود به همه مردم شهر و شهردار نیک و مردم نوازی که در راه اشویی پیشگام بوده،   برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

این نماز نیمروز، نماز راستی و درستی را بزرگ می داریم.

در این نماز بزرگ می داریم گاتاهای پاک را  اهنود، اشتود ، سپنتمد، وهوخشتر   و  وهیشتوایشت را


__________________________________________________________________________


گاه اُزیـریـن

(از سه تسو پس از نیمروز تا فروشدن خورشید)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَهِ. مَزداو … اَشِم وُهو … (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ…

اوزَئی رینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه …

فْرادَت . ویرائی . دَخیومائیچه. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه …

اوزَئیرینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

سْتـْرِاوش چه. مااُنْـگْـهِم چه . هْـوَرِچَه . رَئوچاو . یَزمئیده …

اَفْرَسَـنْگْـهام چَه . خواتْرِم چَه . یزمئیده …

یا . نَرْش . سادْرَ . دْرِگْـوَتوُ …

اشم . وهو . (١)

گاه پسین

(از سه تسو پس از نیمروز تا فروشدن خورشید)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام ازیرین، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  به همه مردم کشور و شهریار نیک و دادگستر و مردم دوستی که در راه  آبادانی کشور تلاش نموده و در راه اشویی پیشگام هستند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

گرامی می داریم این نماز پس از نیمروز، نماز راستی و درستی را. می ستایم روشناییهای ستارگان و ماه و خورشید را، دانشی را که آرامش و آسایش می آورد  و دادگرانی را که درد و  دروغ را از میان برمی دارند.


________________________________________________________________


گاه اَئیـوی سـْروتـْرِم

(از فرو رفتن خورشید تا نیم شب)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو … اَشِم وُهو … (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهور-َ تْـکَئِشوُ…

اَئیوی سْروترِمائی . اَئیبی گَیائی. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه …

فرادَت . ویسپام . هوجیائی تِه اِ . زَرَتوشْتْرُ تِه مائیچه. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه …

اَئیوی سْروتْریمِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

اَئیبی گائیم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

تْوام . آتْرِم . اَهورَهِ . مَزداو . پوتْرِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

فْرادَت . ویسپام . هوجیائیتیم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده.

زَرَتوشْـتْـرِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

مانْـتْـرِم . سْـپِـنْـتِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده …

اشم . وهو . (١)


گاه شبانه

(از فرو رفتن خورشید تا نیم شب)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام ائیوی سروترم، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  بر  همه نیکان و وهان جهان و پیشوای دینی نیک و پارسا یی که در راه اشویی پیشگام باشند. همه شادمانی های زندگانی برای آنا ن باد تااز زندگی پرستاری کرده و  به خشنودی برسند.

گرامی می داریم این نماز پاک شب، نماز راستی و درستی را . گرامی می داریم شادمانی های زندگی را.

ارج می گذاریم تر، ای آتش، ای پرتو اهورامزداو سپاس داریم همه خوبی های زندگی را. می ستاییم اشو زرتشت و مانتراهای پاک او را.


_____________________________________________________________اوشَهین

(هنگام سر زدن خورشید)

 

خْشْنَئوتْرَ .  اَهورَه .ِ  مَزداو … اَشِم وُهو … (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو .  زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ . اَهورَ – تْـکَئِشوُ …

اوشَهی نائی . اَشَئونِ . اَشَهِ رَتْوِه – یَسنائیچَه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچَه . فْرَسَس تَه یَه اِچه …

بِرِجیایی . نْمانیائیچه . اَشَئونِه . اَشَهِ . رَتوه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه …

اوشَهینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمَئیدِه… اوشام . سْریرِم . یَزَمَئیدِه…

اَهورِم . مَزدام . اَشَئونِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده…

وُهو . مَنو . یَزَمئیده… اَشِم . وَهیشتِم . یَزَمئیده…

خْشَتْرِم . وَئیریم.یَزَمئیده… سْپِنْتام . وَنگوهیم . آرْمَئیتیم . یَزَمئیده…

بِرِجیم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده… بِرِجَهِ . وَنگهِئوش . اَشَهِ .  بِرِجَهِ . دَئِنَیاو . وَنگهویاو . مازدَیَسنوئیش…اَشم . وُهو (١)


پگاه

(هنگام سر زدن خورشید)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام سپیده دم، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

برای اهل خانه آرزوی همه نیکی ها را دارم تا زندگی را جشن بگیرند و خشنود باشند. درود بر  سپیده دم روشن و زیبا. می پرستم اهورامزدا، سرچشمه ی پاکی و راستی را و گرامی می داریم بهمن، منش نیک و خرد جشن ساز را- اردیبهشت ، بهترین راستی و درستی را – شهریور،  شهریاری آبادکننده و خویشتن داری را- سپنتاآرمیتی نیک ، آرامش افزاینده ومهر و فروتنی را.

این نماز را که برای فراوانی و برکت خانه است ارج می گذاریم.

افزون باد راستی و درستی و گسترده باد دین بهی مزداپرستی.____________________________________________________________________


نیایش فرورانه:
 
نیایش فرورانه در چند جای اوستا آمده است همچون:
سر آغاز یسنا و بسیاری از بندها ی یسنا و در سر آغاز همه یشت ها و چهار آفرینگان و پنجگانه  ها و ...
فرورانه در یسنای دوازده كه با همین واژه آغاز شده آویژه مى باشد و همین فرگرد از یسنا ، فراورتی آمده  و به چم خستو یم. ، باز نمود كردن به بودن.  پیمان دین نامیده شده است

یسنای دوازده در بودن پیمان با دین
آمده و خوانده مى شود .واژه گواه دادن مٓزدیسنو اهمی آغاز مى شود كه در سروش واژ
 به چم : من خستویم كه مزداپرست زرتشتی اهورایی كیش و اهریمن ستیز هستم.
فرورتی از دو بخش مى باشد
فر ، فرا.  : پیش
ورتی  :  از ریشه ی ور به چم پوشانیدن
و نگهداری كردن ، پناه بخشیدن
فروهر ، فروشی ..


______________________________________________________________________

نیایش خوردن خوراک

زرتشتیان پیش از خوردن خوراک این نیایش زیبای اوستایی که برگرفته از یسنا ۳۷ بند نخست از اوستای پاک میباشد را میخوانند:

به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان
ایدر ما میستائیم اهورامزدا را که جانور و راستی بیافرید،
آبها و گیاههای نیک بیافرید
روشنایی و بوم (زمین) و همه چیزهای نیک بیافرید.نـیـایـش چـهـارسـوی گـیـتـی:

من فروتنانه و مهرورزانه سر فرود می‌آورم در برابر همه‌ی شهرها، دشت‌ها، زمین‌ها، آبهای روان، آسمان، درختان، خورشید، ماه، ستارگان و همه‌ی مردم راست و اشویی