تبلیغات
زرتشت - نیایش تن درستی
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

نیایش تن درستی

شنبه 14 اردیبهشت 1392 18:47

نویسنده : R.ash
هرزرتشتی در روز این نیایش زیبا را برلبان خود با عشق جاری میکند.نیایش تندرستیاورمزد پناه باد . دیر زیوشنی شاد باد . یتا اهو وئیریو (١)... تندرستی دیرزیوشنی اواید خره ننگهد اشویه دار.آفریدگار مِینوان و گیتیان و امشاسْپندان، مْیَزد روشن هَما برساد .این دودمان شاد باد . آفرین باد همه ی اندر کسان را . زرتشتی دین شاد باد .ایدون باددیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: نیایش زرتشتی ، نیایش تندرستی ، نیایش زرتشت ، دعا زرتشتی ، اهورامزدا ، نماز زرتشتی ، زرتشت ،