تبلیغات
زرتشت - متن کامل گاثاسپند
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

متن کامل گاثاسپند

چهارشنبه 12 تیر 1392 19:18

نویسنده : R.ash
گاثا 1 - یسنا 2828/1اندیشه و گفتار و کردار زرتشت پاک یانِش اهوراست فراپذیرید ای جاودان های پاک گات ها را درود به شما ای سروده های پاک اینک ای مزدای پاک نیکی افزا در آغاز با دست های بر افراشته و خواهان شادمانی به تو نماز می آوریم باشد که با همه ی کردارهای پاک و راست که با خرد و اندیشه ی نیک انجام گیرد روان آفرینش را خوشنود سازم28/2ای اهورامزدا با اندیشه ی نیک به تو روی می آورم در پرتو راستی مرا از پاداش زندگی مادی و مینویی که گروندگان را به خوشبختی می رساند برخوردار کن28/3ای راستی و ای اندیشه ی نیک و ای اهورامزدا من برای شما می سرایم با سرودی که پیش از این کس نسروده است تا توانایی مینویی و پارسایی در ما فزونی گیرد خواهش ما را بپذیرید و به ما شادمانی و خوشبختی ببخشید28/4من روانم را با اندیشه ی نیک به سرای برین جای خواهم داد و با آگاهی از پاداشی که اهورامزدا برای کارها برنهاده است تا تاب و توان دارم به مردمان می آموزم که در راه راستی بکوشند28/5ای راستی کی تو را خواهم دید ؟ ای اندیشه ی نیک کی با دانایی تو را خواهم یافت ؟ و ای اهورای توانا کی به تو راه خواهم برد ؟ و کی آوای درونی مزدایی را خواهم شنید ؟
باشد که با میهن پیام اندیشه انگیز بر زبان به گمراهان راه بنمایم28/6ای راستی و ای اندیشه ی نیک به سوی من آیید و بخشش دیرزیوی را به من ارزانی دارید و تو ای اهورامزدا با سخنان راستین خود به زرتشت نیروی مینویی و شادمانی و به همه ی ما توانایی ده تا بر آزار و ستیز دشمنان خود چیره گردیم28/7ای راستی بخشش را که پاداش اندیشه ی نیک است به ما ارزانی دار و تو ای پارسایی آرزوهای گشتاسب و پیروان او را بر آورده ساز و تو ای مزدا به ما توانایی بخش تا پیام تو را به همگان برسانیم28/8ای اهورا ای تو بهترین و بهتر از همه و با بهترین راستی ها هماهنگ به دل از تو می خواهم به فر شوستر دلیر و دیگر یارانم اندیشه ی نیک را برای همیشه ببخشایی28/9ای اهورامزدا ای راستی و ای اندیشه ی نیک با بخششی که به من دارید هرگز شما را نمی آزارم و می کوشم که ستایش خود را به شما نیاز کنم که شما توانایی مینویی سزاوار و درخور ستایشید28/10ای اهورامزدا آرزوی کسانی را که راست و نیک اندیش و درست کردارند و تو آنها را می شناسی برآورده ساز من نیک می دانم که تو نیایشهایی را که از دل برآید و برای انجامی نیک باشد پاسخ خواهی گفت28/11ای هورامزدا با آوای خود بر خرد و اندیشه ی من که با این نیایش ها راستی و اندیشه ی نیک را برای همیشه نگاهبانم بیاموز و بازگوی که در آغاز هستی و آفرینش چگونه پدیدار گشته است ؟
گاثا 2 - یسنا 2929/1روان جهان به شما گله می دارد برای چه مرا آفریدی ؟ که مرا به کالبد هستی در آورد ؟خشم و زور و دست یازی و سنگدلی و گستاخی مرا فرا گرفته است مرا جز تو پشتی و پناهی نیست رهاننده ی نیکی که مرا برهاند به من بنمای 29/2و آنگاه آفریدگار جهان از راستی پرسید راهبر تو در جهان کیست ؟ تا ما او را پشتیبان شده و به او توان آبادی جهان را ببخشیم می خواهی چه کسی سردار جهان باشد تا خشم و آزار دُروَندان را فروشکند ؟29/3راستی به پاسخ گفت از اینان کسی را نمیشناسم که آزار از جهان بردارد و راستان را در برابر تبهکاران یاری کند در میان این مردمان این کس باید تواناتر از همه باشد تا به یاریش بشتابیم29/4اهورامزدا بهتر از همه آگاه است که پیروان خدایان دروغین در گذشته چه ها کرده اند و در آینده نیز چه ها خواهند کرد و تنها ، اهورامزدا داور است پس هر چه او می خواهد همان خواهد کرد29/5من و روان جهان بارور با دستهای بر افراشته اهورا را ستایش می کنیم و از او می خواهیم که به پارسیان و راهبر آنان از سوی دُروندان گزندی نرسد29/6آنگاه اهورامزدا که بافت و سروده زندگی از دانایی اوست ، گفت آیا تو سردار و راهبری پارسا نمی شناسی ؟ آیا تو برگزیده ی آفریدگاربرای نگاهداری و نگهبانی جهان نیستی؟29/7این سخن اندیشه انگیز خوشبختی افزا از اهورایی است که خواستش با راستی هماهنگ است. اهورامزدا برای آبادی جهان آن را به پارسیان آموخته است ای اندیشه ی نیک کیست آنکه از تو باشد و به راستی مردمان را یاری بخشد ؟29/8من تنها یکی را می شناسم که به آموزش ما گوش فرا می دارد و او زرتشت اسپنتمان است و تنها اوست که می خواهد سروده ستایش مزدا و راستی را به مردمان برساند پس ما به او شیوایی و دلپذیری سخن می بخشیم29/9آنگاه روان جهان باز خروشید آیا من باید سخنان مرد ناتوانی را بپذیرم و پشتیبان او باشم ؟ مرا براستی آرزوی سردار توانایی بود کی چنین کسی با دستهای توانای خود مرا یاری خواهد کرد ؟29/10ای اهورا از راه راستی و اندیشه ی نیک به وی نیرو و توانایی ارزانی دار تا خانمان آباد و رامش پدید آورد ای مزدا من او را برترین آفریده ی تو می شناسم29/11ای اهورامزدا کی راستی و اندیشه ی نیک و توانایی مینویی به ما روی خواهد کرد ؟ کی انجمن مغاناین آیین تو را خواهد پذیرفت ؟ اینک که یاوری برای ما رسیده است ما آماده ی یاری او هستیمگاثا 3 - یسنا 3030/1اینک سخن می دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهاده ی بزرگ و می ستایم اهورا و اندیشه ی نیک را و دانش نیک و آیین راستی را تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی برسید30/2پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه ی روشن بنگرید و هر یک از شما برای خویشتن از این دو راه یکی را برگزینید و پیش از رویدادِ بزرگ هر یک بدرستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترانید30/3اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را و از این دو دانا راستی و درستی را بر میگزیند و نه نادان30/4و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد که بدترینِ منشها از آنِ پیروان دروغ و بهترین منشها از آن پیروان راستی خواهد بود30/5از این دو مینو پیرو دروغ بدترینِ کردارها را بر می گزیند و آنکه پاکترین اندیشه ها را دارد و آراسته به فروغ پایدار است و آنکه با باور استوار و کردار درست اهورامزدا را خشنود می سازد راستی را30/6از آن دو کژاندیشان راستی را بر نمی گزینند زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید و از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و به سوی خشم می شتابند و زندگی مردامان را به تباهی می کشانند30/7و به آنکه راه نیک بر می گزیند تواناییِ مینویی و اندیشه ی نیک و راستی فرا رسد و پارسایی به کالبد او پایداری و استواری بخشد و چون او از آنِ تو بوده است در آزمون سخت پیروز بر می آید30/8و هنگامی که گناهکاران به کیفر خود رسند آنگاه ، ای اهورامزداشهریاریِ تو از راه اندیشه ی نیک بر آنان آشکار خواهد شد و آنها خواهند آموخت چگونه از دروغ برهند و به راستی رو کنند30/9ای اهورامزدا باشد که از آن تو باشیم و از کسانی باشیم که جهان را تازه می گردانند باشد زمانی که خرد دستخوش سستی و نا استواری است راستی به اری ما آید و اندیشه ی ما را به هم نزدیک گرداند30/10آنگاه که شکست و تباهی به دروغ فرود آید آنان که با نیک نامی کوشا و به نیکی شناسا بوده اند در سرای خوش اندیشه ی نیکِ مزدایی و راستی آرزو و خواست خویش را بر آورده خواهند یافت30/11ای مردم هرگاه این آیین برنهاده ی مزدا را دریابید که کیفر رنج دیرنده از آن دُروندان است و شادی و سود بیکران برای راستان آنگاه ، در پرتو این آیین به خوشبختی و رستگای راستین خواهید رسیدگاثا 4 - یسنا 3131/1ای جویندگان دانش اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنونده را آشکار می سازم برای کسانی که با آموزشِ دروغ جهانِ راستی را به تباهی می کشانند ، ناگوار و برای دلدادگانِ مزدا بهترین است31/2چون ، با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر ، روشن و آشکار نیست من ، چونان آموزگاری که برگزیده ی مزداست به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند31/3ای مزدا آن خوشبختی را که در پرتو ِفروغ ِمینویی و از راه راستی به هر دو گروه نوید داده ای و آن آیینی را که برای فرزانگان است با گفتار خود برای آگاهی ما آشکار ساز تا من ، همه¬ی مردمان راه گرویدن به آن فرا خوانم31/4ای مزدا و ای جاودان های پاک پس ما خواهان راستی و پاکی و پارسایی و بهترین اندیشه های دلخواه و توانایی مینویی نیرومند هستیم تا با گسترش آنها بر دروغ چیره گردیم31/5ای اهورا مزدا مرا بیاگاهان تا از راه راستی و نیک اندیشی آن آیینی را که برایِ من بهترین است ، برگزینم و پاداش شادیبخش آن را دریابم و آنچه را که خواهد شد و نخواهد شد ، ببینم31/6بهترین پاداشها و خوشبختی ها از آن دانایی خواهد بود که پیام راستی و سخن پاک مرا که مردمان را به رسایی و بالندگی ِجاودانه راه می نماید به آنها می رساند اهورامزدا در پرتو اندیشه ی نیک توانایی این کس را فزونی می بخشد31/7اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش ، هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد ای اهورامزدا ، که هماره یکسانی با مینوی خود ما را بر افزوز و بر افراز31/8ای مزدا هنگامی که تو را با اندیشه ام شناختم دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام هستی و تویی سرچشمه ی اندیشه ی نیک و آنگاه که تو را با چشم دل دیدم دانستم که تویی آفریدگار راستین راستی و تویی داور کردار مردمان31/9
ای اهورامزدا از توست پاکی و پارسایی از توست خرد مینوی جهان ساز تو به آدمی آزادی گزینش راه داده ای تا راه¬بر راستین خویش را برگزیند و از راه¬بر دروغین سر بتابد31/10آنگاه ، از میان آن دو مردمان می باید راه¬بری راستین برای خویش برگزینند که درست کردار باشد و اندیشه¬ی نیک را بیفزاید ای مزدا هرگز راه¬بری فریبکار با وانمود به راستی و پاکی نمی تواند آورنده¬ی پیام تو باشد31/11ای مزدا هنگامی که در آغاز با اندیشه¬ی خویش برای ما تن و خرد و یابش آفریدی و به تن ما جان دمیدی و به ما توانایی گفتار و کردار دادی خواستی که ما باور خویش را به دلخواه برگزینیم31/12از این رو ، هرکس چه راست گفتار باشد و چه کژ گفتار چه دانا باشد و چه نادان آنچه در دل و اندیشه¬ی خود دارد به زبان می آورد و آشکار می کند و آنگاه که اندیشه در پرستش و سرگردانی و بدگمانی می افتد پارسایی به یاری روان می آید و به آن راه می نماید31/13ای مزدا هنگامی که کسی آشکارا یا نهان پرسشی می کند و یا کسی در برابر گناهی خُرد کیفری بزرگ می بیند تو با دیدگان روشن بین خود و از راه راستی همه¬ی اینها را می پایی و می بینی31/14ای مزدا این از تو می پرسم در نامه¬ی زندگی مردمان و در انجام از آنچه رفته و از آنچه خواهد رفت پیروان راستی را چه پاداشی و دُرونِدان را چه کیفری خواهد بود ؟31/15ای اهورا این از تو می پرسم سزای کسی که نیروی دُروندِ بدکار را می افزاید چه کسی خواهد بود ؟ و کسی که در زندگی کاری جز آزار راهبرِ درست کردار و جدا کردن مردمان از او ندارد چه کیفری خواهد دید ؟31/16ای اهورامزدا این از تو می پرسم کسی که با دانایی و نیک اندیشی برای افزایش توانایی خانه یا شهر یا کشورش و برای گسترش آیین راستی می کوشد کی و چگونه به تو خواهد پیوست ؟31/17از پارسا و دُروند کدام یک راه درست را برگزیده است ؟ دانایِ روشن بین باید مردامان را بیاگاهاند تا نادان آنان را نفریبد و به گمراهی نکشاند ای اهورامزدا تو برای ما آموزگار و راهنمایِ اندیشه¬ی نیک باش31/18پس شما هیچ یک به گفتار و آموزش های دُروند گوش فرا مدهید زیرا دُروند بی گمان خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی می کشاند پس در برابر دُروند ، بایستید و با او برَزمید31/19ای اهورامزدا باشد که مردامان به سخن دانایی گوش فرا دهند که راست می اندیشد چاره ساز زندگی مردمان است در گفتار راستین خود شیوا و تواناست و در پرتوِ فروغ تابناک تو جایگاه هر دو گروه را روشن می سازد31/20کسی که به سوی راستان رو کند جایگاهش در فروغ و روشنایی خواهد بود و آنکه دُروند است تا دیرگاه زندگی در تیرگی و کور دلی و آه و دریغ به سر خواهد برد سرانجامی که برخواسته از کردار و یابش او خواهد بود31/21اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی راستی و توانایی مینویی و یاری اندیشه¬ی نیک را به کسی ارزانی می دارد که در اندیشه و کردار دلبسته¬ی او باشد31/22این آیین برای دانایی که با اندیشه اش در می یابد و با نیروی مینویی و با گفتار و کردار راستی را نگاهداری و پشتیبانی می کند روشن و آشکار است ای اهورامزدا چنین کسی از سوی تو شایسته ترین یاور و راهنمای مردمان است گاثا 5 - یسنا 3232/1ای اهورامزدا برای رسیدن به بزرگترین خوشبختی¬ها خویشاوندان و همکاران و یاران به تو نماز می¬برند و دیو یسنیان نیز با همان اندیشه تو را می¬ستایند باشد که ما پیام¬رسان تو باشیم و بدخواهان را از دشمنی و بیزاری به پیروان تو بازبداریم.32/2ای اهورامزدا که از راه اندیشه¬ی نیک و با تونایی بر جهان شهریاری دارد به نیایش کنندگان پاسخ داد راستی ِ فروغمنده را ، که برای پارسایی یاوری نیک است برای شما برگزیده¬ام باشد که او از آن شما گردد32/3ای کژاندیشان همه¬ی شما و همه¬ی آن¬هایی که با خیره ¬سری شما را می¬ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریبکارانه است که شما را در هفت کشور ، به بدی زبانزد کرده است32/4بدینسان شما اندیشه¬ی مردم را چنان پریشان و آشفته کرده¬اید که بدترین کارها را انجام می¬دهند به دوستی با کژاندیشان رو می¬کنند از اندیشه¬ی نیک دوری می¬جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می¬گریزند32/5ای کژاندیشان بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و کردار زشت و نوید سروری به دُروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه بازداشتید32/6شاید  گناهکار با رفتار خود به کامیابی برسد و نام آور گردد اما ای اهورامزدا تو که همه چیز را به یاد داری با بهترین اندیشه¬ها آگاهی و می¬دانی در پرتو شهریاری توست که در انجام آیین راستی فرمانروا می¬گردد32/7از این گناهکاران هیچ یک نمی¬داند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می¬آموزد پیشرفت از کار و کوشش است ای اهورامزدا تو بهتر از همه از شرنوشت این کسان آگاهی32/8از این گناهکاران جمشید ویونگهان شناخته شده است آنکه برای خشنودی مردم خویشتن خداوند جهان را خوار شمرد ای مزدا من به داوری واپسین تو درباره¬ی گناهکاران بی گمانم32/9آموزگار بد گفته¬های دینی را بر می¬گرداند و پریشان می¬کند و با آموزش¬های خود زندگی خردمندانه را تباه می¬سازد و بدین سان مردم را از داشتن سرمایه¬ی گرانبهای راستی و اندیشه¬ی نیک باز می¬دارد ای مزدا و ای راستی من با سخنانی که از دل برمی¬خیزد به شما گله می¬آورم و پناه می¬جویم32/10براستی آموزگار بد که گفته های دینی را بر می¬گرداند و پریشان می¬کند نگریستن به زمین و خورشید را با دو دیده از بدترین گناهان می¬انگارد نیک اندیشان را به سوی گمراهی می¬کشاند کشتزارها را ویران می¬کند و رزم افزار به روی راستان می کشد32/11ای مزدا همچنین کسانی زندگی را تباه می¬سازند که دُروندان را بزرگ می¬شمارند زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می¬دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه¬ها دور ¬ی دارند و می¬آزارند32/12آنان با آموزشهای خود مردم را از بهترین کارها باز می دارند زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می سازند گَرَهما و کَرپن را بر پارسایان برتری می دهند و برای پیروان ِ دروغ سروری می خواهند و مزدا و برای چنین کسان و کارهای بد آنان کیفری سخت نهاده است32/13هر نیرویی که گرهما در پناه بدترین اندیشه¬ها آرزوی به دست آوردن آن را دارد سرانجام زندگی خود او را به تباهی می¬کشاند و آن زمان است ، ای مزدا که او با ناله و زاری خواهان شنیدن پیام آور تو می¬گردد پیام آوری که راستی را در برابر دشمنان آن نگاه می¬دارد32/14از دیرباز گرهما با یاری کاوی¬ها خرد و نیروی خود را برای ستوده آوردن پیام آور به کار انداخته¬اند آنان از دُروندان یاری می¬جویند و می¬گویند جهان را باید به تباهی کشاند تا هوم جاودانه به یاری آنان آید32/15بدینسان کرپن¬ها و کاوی¬ها به دست همان کسانی که هیچ¬گاهبرای آنها زندگی دلخواهروا نمی¬داشتند ، تباه می¬گردند کسانی که در پرتو رسایی و جاودانگی به سرای منش نیک راه می¬یابند32/16براستی آموزش راستین هوشمندانه¬ی مرد پارسا و آگاه بهترین چیزهاست ای اهورامزدا تو می¬توانی کسانی را که در پی آزار منند از کارشان بازداری و من نیز می¬کوشم پیروان و دلباختاگان تو را از دشمنی و آزار دُروندان برهانمگاثا 6 - یسنا 3333/1هرکس در این جهان کردارش می باید بر پایه ی راستی که آیین بنیادین زندگی است باشد راهبر می باید با دُرندان و راستان و همچنین آن¬ها که کردار نیک و بدشان به هم آمیخته است با درست ترین کردارها رفتار کند33/2هرکس که با اندیشه و گفتار و کردار با دُروندان می ستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند با باور و با دل بستگی خواست مزدا را به جا می آورد33/3ای اهورا کسی که با راستان خواه خویشاوند باشد و خواه همکار و خواه یاوربهترین رفتارها را داشته باشد و کسی که با کوشش خود جهان را بپروراند چنین کسی در سرای راستی و اندیشه ی نیک جای می گیرد33/4نافرمانی و بد اندیشی زدوده شود از خویشاوندان ، بد دلی و خیره سری از همکاران ، دروغ و دشمنی نزدیکان از همیاران ، دُشگویی و ناسزا از پهنه ی گیتی ، راهبری بد از میان برخیزد33/5پس برای رسیدن به آرمان انجامین خود و رسیدن به زندگی دراز و رسیدن به شهریاری اندیشه ی نیک آوای سروش ترا که بزرگترین آواهاست به یاری خواهم گرفت و با گام نهادن در راه درست و استوار راستی به جایگاه فرمان روایی اهورامزدا راه خواهم یافت33/6پس من چونان سروده گویی استوار براستی و با بهترین اندیشه ها و با مهر به تو و همچنان که تو می خواهی خواهان راهبری مردم هستم ای اهورامزدا می خواهم ترا ببینم و هم پرس و گوی تو باشم33/7ای مزدای بهترین به سوی من آی و خود را به من بنمای تا در پرتو راستی و اندیشه ی نیک سخنان خود را بیرون از انجمن ِ مغان به گوش دیگران نیز برسانم باشد که آنچه بایسته ی ماست و نمازی که شایسته ی توست برای ما آشکار گردد33/8ای اهورامزدا آماج¬های مرا به من بشناسان تا در پرتو اندیشه ی نیک به آن¬ها دست یابم و از راه راستی تو را بستایم ای مزدابخشش پایدار رسایی و جاودانگی را به من ارزانی دار33/9ای مزدا دو مینوی راستی افزای بزرگ رسایی و جاودانگی را که از توست با فروغ دل و خرد به دست توان آورد باشد که در پرتو بهترین اندیشه ها از بخشش آسمانی این دو مینوی هم کردار برخوردار گردیم33/10ای مزدا خوبی های زندگی را که بوده و هست و خواهد بود و همه ی آن¬ها از توست با مهر خودت به ما ارزانی دار و در پرتو اندیشه ی نیک و توانایی مینویی و راستی تندرستی و خوشبختی ما را بیفزای33/11ای اهورامزدای توانا تر از همه و ای پارسایی و ای راستی گیتی افزا و ای اندیشه ی نیک و ای تونایی مینویی به من گوش فرا دهید و آنگاه که پاداش هرکس را می دهید بر من بخشش آورید33/12ای اهورامزدا خود را به من بنمای و با پارسایی روانم را توانا کن و با مینوی پاک و فزاینده ی خود نیایش هایم را پاسخ گوی و با راستی مرا از نیرو و توان بسیار برخوردار کن و با اندیشه ی نیک سروریم بخش33/13ای اهورامزدای بسیار بینا بخشش بی مانندت را که از شهریاری تو و از اندیشه ی نیک است برای خوشبختی و شادمانی من بر من آشکار ساز و تو ای پارسایی در پرتو راستی یابش و روشنایی دل به من ارزانی دار33/14اینک ، زرتشت همه ی تن و جان و گزیده ی اندیشه ی نیک خود را به مزدا نیاز می کنم و کردار و گفتار و دل آگاهی و همه ی توان مینویی خود را به راستی ارمغان می داردگاثا 7 - یسنا 3434/1ای اهورامزدا کردار و گفتار و نیایشی که به مردم جاودانگی و راستی و نیروی رسایی می بخشد همه را نخست به تو نیاز می کنم34/2ای اهورامزدا مرد پاک پارسای نیک اندیشی که روانش با راستی پیوسته است همه ی اندیشه و کردارخود را به تو نیاز می کند باشد که با سروده ستایشی که می سرایم و نیایشی که می کنم ، به تو نزدیک گردم34/2ای اهورامزدا مرد پاک پارسای نیک اندیشی که روانش با راستی پیوسته است همه ی اندیشه و کردار خود را به تو نیاز می کند باشد که با سروده ستایشی که می سرایم و نیایشی که می کنم ، به تو نزدیک گردم34/3ای اهورامزدا آنچه سزاوار تو در راه راستی است با نماز به تو به جا می آوریم و نیاز تو می کنیم باشد که همه ی مردمان در پرتو اندیشه ی نیک و شهریاری تو به رسایی برسند ای مزدا براستی آنکه داناست پیوسته از نیروی مینویی تو برخوردار گردد34/4ای اهورامزدا ما در پرتو راستی فروغ پرتوان تو را خواهانیم آن فروغ جاودانه و توانا که پیروان راستی را آشکارا یاری می دهد و با توانایی آزار و دشمنی بد خواهان را می بیند و در می یابد و دور می دارد34/5ای مزدا چه بزرگ است شهریاری تو و توانایی تو چه اندازه آرزومندم که کار در راه تو کنم و به تو بپیوندم و با راستی و اندیشه ی نیک وارستگان تو را یار و یاور باشم تو را برتر از همه می دانم و از خدایان دروغین و مردمان گمراه بیزاری می جویم34/6ای مزدا و ای راستی و ای اندیشه ی نیک چون شما چنان هستید که من به درستی دریافتم پس در سراسر فراگشتهای زندگی مرا راه بنمایید تا با ستایش و نیایشی از دل به سوی شما باز آیم34/7ای مزدا کجایند آن دلدادگان تو ؟ که با اندیشه ی نیک از آموزشهای پر ارج تو آگاهند و آنها را چه در رنج و چه در خوشی با هوشمندی به کار می بندند من کسی را جز تو نمی شناسم پس ، در پرتو راستی مرا پشت و پناه باش34/8ای مزدا براستی ، دُروندان با کردارهای خود ما را هراسان می دارند زیرا آنان برای مردم تباهی و ویرانی می آورند توانمندشان به ناتوان ستم می کنند با آیین تو دشمنی می ورزند هیچگاه به راستی نمی اندیشند و از اندیشه ی نیک می گریزند و روی میگردانند34/9ای مزدا کسانی که با کردارهای زشت خود و با ناآگاهی از اندیشه ی نیک پارسایی را که نزد دانایان گرامی است از دست می نهند به همان گونه که تباهکاران بی فرهنگ از ما روی بر می تابند از راستی دوری می جویند34/10خردمند گوید کار بر اندیشه ی نیک کنید پارسایی را که بنیاد راستی است نگاهدار باشید و بدانید که همه ی اینها در شهریاری اهورامزدا پدیدار خواهد شد34/11ای مزدا کدام است آیین تو ؟ و چیست خواست تو و ستایش تو و نیایش بایسته ی تو ؟ فراگوی بما بنمای تا پاداش دستورهای تو را دریابیم و در پرتو راستی راه خود شناسی و نیک منشی را بشناسیم34/13ای اهورامزدا این راهی که به من نمودی راه اندیشه ی نیک و دستور آموزش سوشیانس هاست ؛ و آن چنین است که تنها کردار نیک در پرتو راستی به شادامانی می انجامد ؛ آن پاداشی که تو به دانایان می بخشی34/14ای اهورا بی گمان تن و جان کسانی از آن پاداش نوید داده شده برخوردار می گردد که کار با اندیشه ی نیک کنند در آبادانی و پیشرفت جهان بکوشند در پرتو راستی آیین خرد نیک تو را پیش برند و خواست تو را برآورده سازند34/15ای اهورامزدا بهترین گفتارها و کردارها را به من بیاموز تا با اندیشه ی نیک و با پاکی و راستی تو را بشناسم و با شهریاری و با خواست خود و در پرتو راستی زندگی را برای من تازه گردانگاثا 8 - یسنا 4343/1اهورامزدای همه توانا چنین برنهاده است که خوشبختی از آن اوست که به یگران خوشبختی بخشد من برای پیشرفت و نگاه داشتن آیین راستی خواهان استواری و توانایی هستم ای پارسایی آن پرتوی را که پاداش زندگی نیک منشانه است به من ارزانی دار43/2و همچنین بهترین پاداش¬ها از آن کسی است که خواستار روشنایی است و به دیگران روشنایی ببخشد ای اهورامزدا با خرد پاک خود و در پرتو آیین راستی دانش برخاسته از اندیشه¬ی نیک را به من ببخشای تا از زندگی دراز شادمانه برخوردار گردم43/3پس براستی بهترین نیکی¬ها به کسی خواهد رسید که در زندگی مادی و مینویی راه راست خوشبختی که ما را به بارگاه اهورا می¬رساند به ما بیاموزاند ای مزدا، سرانجام در پرتو دانش نیک و پاکی و پارسایی دلدادگان تو، به تو می¬پیوندند43/4ای مزدا هنگامی تو را پاک و توانا شناختم که دریافتم، تو با نیروی خود خواست ما را برآورده می¬سازی و دُروندان و راستان را به کیفر و پاداش می¬رسانی و با فروغت، که از راستی نیرومند است و به دل¬ها گرمی می¬بخشد ما را از توان اندیشه¬ی نیک برخوردار می¬گردانی43/5ای اهورامزدا آنگاه تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم و دریافتم که تو برای بدان و نیکی برای نیکان آیینی که در پرتو هنر و خرد تو تا انجام آفرینش و پایان زندگی به جای خواهد ماند43/6ای مزدا آن زمان که خرد پاک تو فراز آید توانایی مینویی و اندیشه¬ی نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش می¬راند و پارسایی آیین خرد تو را که کسی آن را نتواند فریفت به رادان می¬آموزاند43/7ای اهوارامزدا آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه¬ی نیک بر من فراز آمد و پرسید که هستی و از کیستی ؟ و در برابر پرسش¬ها و دودلی¬ها روزانه درباره¬ی جهان خودت چه راهی را می¬شناسی و می¬نمایانی ؟43/8نخست به او گفتم منم زرتشت و تا آنجا که در توان دارم دشمن سرسخت دُروندان و پناه نیرومند راستانم ای مزدا، می¬خواهم تا آن زمان که ستایشگر و درودگوی تو هستم پیوسته از نیروی بیکران تو برخوردار گردم43/9ای اهورامزدا آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه¬ی نیک بر من فراز آمد پرسید به که نماز می¬آوری ؟ گفتم به فروغ مزدا نماز می¬آورم و تا مرا تاب و توان هست دل به راستی می¬بندم43/10ای مزدا پس مرا به سوی راستی دلخواه من راه بنمای تا با پیروی از پارسایی آن را دریابم و از ما بپرس و ما را بیازمای که پرسش و آزمون توست که راهبران را نیرومندی و برتری بخشد43/11ای مزدا هنگامی تو را پاک شناختم که اندیشه¬ی نیک بر من فراز آمد و من، از سخنان تو آموختم و دریافتم که گسترش آیین تو در میان مردمان دشوار است اما من آنچه را که به نزد تو بهترین است به انجام می¬رسانم43/12آنگاه به من سخنی گفتی که چونان نشنوده بودم گفتی به سوی راستی روم تا دانا گردم بکوشم تا سروش در دلم آوا دهد و در پرتو روشنایی آن دریابم که به هر دو گروه نیکان و بدان پاداش و کیفر بایسته داده خواهد شد43/13ای مزدا آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه¬ی نیک بر من فراز آمد و بدو گفتم برای رسیدن به آماجم مرا زندگی دارزی آرزوست آن زندگی دلخواه که تنها تو می¬بخشی و در توان شهریاری توست43/14ای مزدا همان¬گونه که مرد دلیر و توانا به دوست خود شادمانی بخشد تو نیز با شهریاری خود و در پرتو راستی به پیروان من شادمانی ارزانی دار من به پا خواهم خاست و همراه با همه¬ی آنهایی که سراینده¬ی سخن اندیشه انگیز تو هستند پشتیبان آموزش¬های تو خواهم بود43/15ای اهورامزدا آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه¬ی نیک بر من فراز آمد و مرا آموخت که بهترین راه بالندگی مینویی اندیشیدن در آرامش است و راهیر هرگز نباید در پی خشنودی دُروندان باشد زیرا آنان پیوسته با راستان راه دشمنی می¬پویند43/16ای اهورا پس زرتشت برای خویشتن پاک¬ترین اندیشه¬ها را بر می¬گزیند باشد که در پرتو راستی زندگی مادی ما نیرو گیرد پارسایی و توانایی مینویی زندگی ما را تابان گرداند و اندیشه¬ی نیک کارهای ما را به پاداش نیکو برساند.گاثا 9 - یسنا 4444/1ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه دلدادگان تو با فروتنی تو را بشناسند ؟ کی راه را به دوستی چون من می¬آموزی ؟ و کی در پرتو راستی دادخواه مرا یاری می¬کنی تا اندیشه¬ی نیک به سوی ما آید ؟44/2ای اهورا مزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چیست سرآغاز و سرچشمه¬ی بهترین زندگی¬ها ؟ و کسی که در پی آن کوشاست چه پاداشی می¬یابد ؟ و آن¬که برگزیده¬ی همگان است چگونه در پرتو راستی پاک، دوست و چاره ساز زندگی و نگهبان همه¬ی کارهای مینویی است ؟44/3ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی کیست در آغاز آفریدگار و پدر راستی ؟ چه کسی به خورشید و ستارگان راه پیمودن نموده است ؟ کیست که از او ماه گاه در افزایش است و گاه در کاهش ؟ ای مزدا من خواهان دانستن این¬ها و دیگر چیزهایم44/4ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی کیست آن¬که آب و گیاه را آفریده است ؟ کیست آن¬که زمین را در پایین و آسمان بی¬نشیب را در بالا نگاه داشته است ؟ کیست آن¬که آب و گیاه را آفریده است ؟ کیست آن¬که به باد و ابر تیره تند روی داده است ؟ و کیست آن¬که اندیشه¬ی نیک را پدیدار ساخته است ؟44/5ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم  پرسشم را بازگوی کدام مهسازی روشنایی و تاریکی را می¬آفریند ؟ کدام مهسازی خواب و بیداری را پدید می¬آورد ؟کیست آن¬که بامداد و نیم روز و شب را می¬نمایاند که دانا را به انجام بایسته¬های خود فرا می¬خواند ؟44/6ای اهورا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی آیا آن¬چه را که می¬گویم و می¬آموزم همه براستی درست است ؟ آیا پارسایی، با کُنش ِخود راستی را می¬افزاید و در پرتو اندیشه¬ی نیک شهریاری تورا پدیدار می¬گرداند ؟ ای مزدا برای چه کسی این جهان بارور و شادی¬بخش را آفریده¬ای ؟44/7ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چه کسی توانایی مینوی را همراه با پارسایی بیافرید چه کسی با فرزانگی پسر را دوستدار پدر کرد ؟ من می¬کوشم با این پرسش¬ها و با اندیشه¬ی پاک تو را که آفریدگار همه¬ هستی، بشناسم44/8ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی من که به آموزش¬های تو می¬اندیشم و با اندیشه¬ی نیک سخنانی می¬پرسم چگونه در پرتو راستی به رسایی زندگی دست می¬یابم و از آرامش و شادمانی روان برخوردار می گردم ؟44/9ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه یابش خود را پاک گردانم و آن را نیاز توکنم ؟ تا با سرسپردگی به تو و با دانشی که در پرتو شهریاری تو می¬آموزم و با توانایی مینویی و با راستی اندیشه¬ی نیک به بارگاه تو راه جویم44/10ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چیست آن آیین تو که برای جهانیان بهتر است و همگام با راستی جهان را پیش می¬برد و در پرتو پارسایی کارهای ما را به سوی راستی راه می¬نماید ؟من با خواست و دانش خود به سوی تو و آیین تو روی می¬آورم44/11ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه پارسایی به کسانی که آیین تو را آموخته¬اند فرا خواهد رسید ؟من برای این کار نخستین کسی هستم که از سوی تو برگزیده شده¬ام و من پیروان آیین تو را دوست و دیگران را دشمن می¬دارم44/12ای اهورا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی از میان کسانی که من با آن¬ها سخن می¬دارم چه کسی راست کردار است و چه کسی دُروند ؟ و من به چه کسی رو کنم ؟ آن¬که بدی دیده یا آن¬که به بدی گراییده است ؟ و چگونه آن دُروندی را که در برابر بخشایش¬های تو با من می¬ستیزد، بد نشمارم ؟44/13ای اهورا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه خود را از دروغ دور بداریم ؟ و چگونه از آن¬ها که نافرمانند و برای پیوند با راستی و پیروی از آن نمی¬کوشند و به هم پرسی با اندیشه¬ی نیک نمی¬گرایند، کناره بگیریم؟44/14ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه دروغ را به دست راستی بسپارم ؟ تا با آموزش سخن و پیام اندیشه انگیز توپاک گردد و از این راه به دُروندان شکست سخت آید و فریب و آزار آنان از میان برخیزد44/15این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چون تو توانایی که در پرتو راستی پناه راستان باشی هنگامی که دو گروه ناسزا به هم می¬رسند برابر آیینی که برنهاده¬ای به کدام یک از این دو گروه و در کجا پیروزی می¬بخشی ؟44/16ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی آن کس که در پرتو آموزش¬های تو به پیروزی رسد و پناه مردمان می¬گردد کیست؟ آن رهبر ِدانای ِچاره¬ساز ِزندگی را به منبنمای و سروش اندیشه¬ی نیک را به او و به هرکس که خواستاری ارزانی دار44/17ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه با رهنمود تو شور مهر تو را دریابم و به تو بپیوندم ؟ تا سخنانم بر دل¬ها نشیند و با پیامی که از راستی بر می¬خیزد مردمان را به سوی رسایی و جاودانگی رهنما گردم44/18ای اهورامزدا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی چگونه در پرتو راستی نیروهای ده گانه¬ی برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان گردد ؟ تا با آن¬ها، رسایی و جاودانگی را دریابم و آن دو را نیاز مردمان گردانم44/19ای اهورا این از تو می¬پرسم پرسشم را بازگوی زمانی که نیازمندی با سخنانی راستین نزد کسی می¬رود و آن کس پاداش بایسته به او نمی¬دهد سزای کنونی این کس چیست ؟ من از آن¬چه در انجام به او خواهد رسید، آگاهم44/20ای مزدا این را نیز می¬پرسم چگونه دیویسنیان می¬توانند شهریارانی نیک باشند ؟آن¬هایی که با یاری کرپن¬ها و کاوی¬ها و اسیخش جهان را به خشم و آزار کشانده¬اند و مردمان را به ناله و فغان درآورده¬اند و هیچ¬گاه بر پایه¬ی راستی نبوده¬اند و برای پیشرفت و آبادانی جهان نکوشیده¬اندگاثا 10 - یسنا 4545/1اینک سخن می¬دارم گوش بدارید و بشنوید ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از دور و نزدیک فرا آمده¬اید همه¬ی این گفته¬ها را نیک به یاد بسپرید مباد آنکه آموزگار بد دگرباره زندگی شما را تباه کند و دُروند با گفته¬های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند45/2اینک سخن می¬دارم از دو مینو که در آغاز آفرینش از آن دو، مینوی پاک به دیگری گفت ما دو را نه اندیشه و نه آموزش، و نه خرد و نه باور و نه گفتار و نه کردار و نه یابش و نه روان با هم سازگار و همراهند45/3اینک سخن می¬دارم از آنچه اهورامزدای دانا درباره¬ی بنیاد آیین زندگی به من باز گفت کسانی که این پیام و گفت اندیشه انگیز را آنچنان که من دریافته¬ام و می¬گویم به کار نبندند، زندگی آنان در پایان همراه با دریغ و افسوس خواهد بود45/4اینک سخن می¬دارم از آنچه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی دریافته¬ام مزدا آفریدگار راستی است مزاد سرچشمه¬ی اندیشه¬ی نیک است و اندیشه¬ی نیک برای کوشش است مزدا پروردگار پارسایی و پارسایی مایه¬ی نیکوکاری است و مزدای از همه چیز آگاه را نمی¬توان فریفت45/5اینک سخن می¬دارم از آنچه اهورامزدای پاک¬ترین به من گفت سخنی که شنودن آن برای مردم بهترین است آن¬ها که آموزش¬های مرا بشنوند و بدان¬ها ارج نهند و فرمان برند به رسایی و جاودانگی رسند و با کردارهایی که از اندیشه¬ی نیک برخیزد اهورا را دریابند45/6اینک سخن می¬دارم از آنکه از همه بزرگتر و برتر است و با راستی می¬ستایم او را آن سرور دانا و جاودان¬های پاک او را باشد که اهورامزدا با خرد پاک خود ستایش ما را بشنود باشد که با مهر و در پرتو اندیشه¬ی نیک بدو برسیم و باشد که او با خرد خود آنچه را که بهترین است به ما بیاموزد45/7او کسی است که همه¬ی رادان چه آن¬ها که بوده¬اند و چه آن¬ها که هستند و چه آن¬ها که خواهند بود رستگاری خود را از او جویند و این بدانید که روان نیکان پیوسته توانا و پیروز خواهد بود و دُروند همیشه با رنج به سر خواهد برد و این آیینی است که اهورامزدا با شهریاری خویش برنهاده است45/8با ستایش¬ها و نیایش¬هایم روی به اهورامزدا می¬آورم و با دیده¬ی دل او را می¬بینم و با اندیشه و گفتار و کردار نیک و در پرتو راستی او را هستی بخش دانای بزرگ می¬شناسم و نیایش¬هایم را به او و به سرای سروده¬ی او نیاز می¬کنم45/9اهورامزدا را با اندیشه¬ی نیک خشنود می¬سازیم او که با خواست خود برای ما شادی و رنج آفریده است باشد که اهورامزدا با توانایی خود به ما نیروی کار کردن بخشد تا در پرتو اندیشه¬ی نیک و راستی و دانش درست در راه پیشرفت مردمان بکوشیم45/10او را با پارسایی می¬ستاییم و بزرگ می¬داریم او که همواره هستی بخش دانای بزرگ نام دارد و در پرتو راستی و اندیشه¬ی نیک و با شهریاری خود به مردمان نوید رسایی و جاودانگی می¬دهد و به آن¬ها تندرستی و توانایی می¬بخشد45/11اهورامزدا برای کسی که دیو یسنیان و پیروان آنان را دشمن می¬دارد و راهش از آنکه اهورامزدا را خوار می¬شمارد و زشت می¬انگارد جداست و درباره¬ی اهورامزدا نیک می¬اندیشد و سوشیانس¬های دانا و یاوران آیین را بدرستی می¬شناسد چونان دوست و برادر و پدر خواهد بودگاثا 11 - یسنا 4646/1به کدام زمین روی آورم ؟ و به کجا روم ؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می¬دارند از همکاران نیز مرا خشنودی نیست و نه از شهریاران کشور که هواخواه دروغند ای اهورامزدا چگونه می¬توانم تو را خشنود گردانم ؟46/2ای اهورامزدا من می¬دانم چرا ناتوانم نوای من اندک و کسان من کم¬اند من به تو می¬زُبایم مرا نیک بنگر من از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلداده می¬بخشد در پرتو راستی مرا از نیروی اندیشه¬ی نیک بیاگاهان46/3ای اهورامزدا کی سپیده¬دم آن روز فراخواهد رسید که راستی برای نگاهداری جهان بدرخشد ؟ كی سوشیانس¬ها با آموزش¬های فزاینده و بخردانه می¬آیند ؟ و اندیشه¬ی نیک چه کسی را یاری می¬کند ؟ای اهورا من تنها آموزش و آیین تو را برمی¬گزینم46/4دُروندی که با کردار دشمنانه و زیانبار خود به زشتی زبانزد است پشتیبانان راستی را از پیشبرد زندگی مردمان در شهر و در کشور بازمی¬دارد ای مزدا کسی که به جان با دُروند بستیزد مردم و جهان آفرینش را به راه خرد و یابش نیک پیش می¬برد46/5ای اهورامزدا اگر دانا و توانایی که پیرو راستی است و بدرستی زندگی می¬کند بر پایه¬ی آیین ایزدی و یا از راه مهر دُروندی را که از او یاری می¬جوید به گرمی بپذیرد با خرد خود می¬تواند او را از گمراهی و تباهی و گزند برهاند و به خودشناسی برساند46/6اما اگر آن توانا به کسی که برای یاری به سوی او آمده است یاری نکند از خود به دام دُروند فریبکار خواهد افتاد زیرا، برپایه¬ی آیین دین که اهورامزدا از آغاز برنهاده است کسی که برای دُروند بهترین را بخواهد خود دُروند است و آنکه راستان را ارجمند بدارد از راستان است46/7ای مزدا هنگامی که دروند آماده¬ی آزار من است جز فروغ تو و اندیشه¬ی به تو چه کسی پناه من خواهد بود ؟ای اهورا از این دو فروزه¬ی روشنایی و دانایی است که آیین راستی به کار بسته می¬شود پس نهاده و یابش مرا از این آیین آگاه ساز46/8ای مزدا از کردارهای کسی که در پی آزار جهانیان است گزندی به من نخواهد رسید و آن کردارهای دشمنانه به خود او بازخواهد گشت و او را از زندگی نیک باز خواهد داشت و زندگی¬اش را به بدی خواهد کشانید46/9کیست، آن رادی که نخست مرا بیاموزد که تو بیش از همه سزاوار ستایشی تو سرود راستی و داور پاک کردارهایی و ما پیوسته خواستاریم که با اندیشه¬ی نیک از آیین راستی و از آنچه تو در آن باره گفته¬ای آگاه گردیم46/10ای اهورامزدا من بدرستی گویم هرکس، چه مرد و چه زن آنچه را تو در زندگی بهتر می¬شماری، به جای آورد در پرتو اندیشه¬ی نیک از پاداش راستی و توانایی مینویی برخوردارگردد من این کسان را به ستایش تو راه می¬نمایم و از گذرگاه داوری می¬گذرانم46/11کاوی¬ها و کرپن¬ها با نیروهای به هم پیوسته¬ی خود با کردارهای زشت زندگی مرا تباه می¬کنند اما روان و یابش اینان هنگام رسیدن به گذرگاه داوری بر آنان خواهد خروشید و برای همیشه به سرای دروغ خواهند شد46/12هنگامی¬که فرزندان و نوادگان فریان تورانی به راستی رو کنند و با پارسایی در پیشرفت و آبادانی جهان بکوشند آنگاه اهورامزدا در پرتو اندیشه¬ی نیک آنان را به هم می¬پیوندد و خوشی و رستگاری را بر آن¬ها آشکار می¬کند46/13هرکس که زرتشت اسپینتمان را در انجام کارهایش یاری می¬کند و خشنود می¬سازد به درست کرداری زبانزد می¬گردد اهورامزدا به چنین کسی زندگی نیک می¬بخشد و در پرتو اندیشه¬ی نیک گیتی او را می¬افزاید و هرکسی او را دوست نیک راستی می¬شناسد46/14ای زرتشت کیست دوست راست کردار تو؟و کیست آنکه به راستی خواهان نیک نامی و بلند آوازی انجمن مغان است ؟ این کس براستی کی گشتاسب دلیر است ای اهورامزدا من مردمان را با سخنان برخواسته از اندیشه¬ی نیک فرا می¬خوانم تا به بارگاه تو راه یابند46/15ای فرزندان هیچدسپ اسپنتمان به شما می¬گویم،بشنوید آنچه را که برای شما بهتر است تا با آن دانا را از نادان بازشناسید و با کردار خود راستی را که از آیین بنیادین اهوراست از آن خود سازید46/16ای فرشوستر هِوُگوَ با یاران گرویده¬ی خود که ما هردو برای آن¬ها خواهان فروغ و خوشبختی پایدار هستیم به آنجا رو جایی که راستی با پارسایی پیوسته است در آنجا، اندیشه¬ی نیک و توانایی فرمان می¬رانند و شکوه اهورامزدا نمایان است46/17ای جاماسب هِوُگوَ ای خردمند، من اینک با سخنانی وافته به تو می¬آموزم نه با سخنانی ناوافته تا آن را به دل فراگیری و پرستنده¬ی آن باشی هرکه دانا را از نادان بازشناسد اهورامزدا، در پرتو راستی نگاهبان پرتوان او گردد46/18کسی که به من بپیوندد من برای او بهترین هستم در پرتو اندیشه¬ی نیک بهترین¬ها را به او نوید می¬دهم و اما آنکه با من در ستیز است من نیز با او در ستیزم ای مزدا، من با راستی خواست تورا برآورده می¬سازم راهی که خرد و اندیشه¬ی من آن را برگزیند46/19کسی که براستی خواست زرتشت را که ساختن جهان تازه است برآورده می¬سازد از پاداش زندگی جاودانه برخوردار می¬گردد در این جهان زاینده¬ی بارور به همه¬ی آرزوهای دلش دست می¬یابد ای مزدا همه¬ی این¬ها را تو به من آموخته و آشکارساخته¬ایگاثا 12 - یسنا 4747/1اهورامزدا با شهریاری و مهر خود به کسی که رفتار و گفتارش در پرتو اندیشه¬ی نیک و بهترین منش¬ها بر پایه¬ی راستی باشد رسایی و جاودانگی بخشد47/2کسی که در پرتو پاک¬ترین اندیشه¬ها راه بهترین را می¬پوید و زبانش گویای اندیشه¬ی نیک است و دست¬هایش به کارهای پارسایی گشوده است تنها یک اندیشه دارد اهورامزدا، آفریننده و پروردگار و سرچشمه¬ی راستی است47/3ای مزدا براستی، تو آفریدگار اندیشه¬ی نیک هستی و هنگامی که مردمان با اندیشه¬ی نیک هم پرسی کردند تو برای آنان این زمین و جهان شادی بخش را بیافریدی و برای آبادی و رهبری آن پارسایی را برنهادی47/4ای مزدا دُروندانی که از اندیشه¬ی نیک روی بر¬تابند رنج کشند و آزار ببینند وراستان که چنین نکنند، چنین نبینند راست کردار، اگر هم کم نوا باشد نزد راستان گرامی است و دُروند، اگر هم توانگر و توانا باشد بی¬ارج است47/5ای اهورامزدا تو در پرتو اندیشه¬ی پاک راست کرداران را به بهترین بخشش¬ها نوید داده¬ای اما دُروند از مهر تو بهره¬ای برنمی¬دارد زیرا دُروند را اندیشه و کردار زشت و نادرست است47/6ای اهورامزدا در پرتو اندیشه¬ی پاک و با فروغ تو سرنوشت دو گروه نیکان و بدان روشن خواهد شد و با افزایش و گسترش راستی و پارسایی بسیاری از جویندگان راه تو را برخواهند گزیدگاثا 13 - یسنا 4848/1ای اهورامزدا به هنگام پاداش و آن زمان که راستی بر دروغ چیره گردد و فریب دیوان و یاران آن¬ها برای همیشه آشکار شود آن¬گاه، در پرتو بخشایش تو ستایش تو و مهر به تو فزونی گیرد48/2ای اهورامزدا پیش از آنکه کشاکش در اندیشه¬ام درگیرد مر از آنچه می¬دانی بیاگاهان آیا راست کردار بر دُروند پیروز خواهد شد ؟ آن پیروزی که سرانجام ِنیک ِزندگی خواهد بود48/3آموزش¬هایی که اهورامزدای نیکی آفرین در پرتو راستی به مردم می¬آموزد بهترین آموزش¬هاست با این آموزش¬هاست که پاکان و دانایان و آموزگاران راه ِویدایی در پرتو خرد و اندیشه¬ی پاک دلباخته¬ی تو و سرسپرده¬ی تو می¬گردند48/4ای مزدا کسی که اندیشه¬اش نیک یا بد باشد و هرچه را که به دل¬خواه برگزیند یابش و گفتار و کردار و گِرَوَشِ او نیز چنان گردد و سرانجام، خرد توست که نیک و بد را از هم جدا گرداند48/5باشد که شهریاران نیک با کردار نیک و دانش و پارسایی بر ما فرمان برانند نه شهریاران بد پاکیزگی برای مردم از گاه ِزادن بهترین است برای آبادی جهان باید کوشید جهان را باید بدرستی پرورانید و آن را به سوی روشنایی برد48/6براستی زمین پناهگاه نیکی برای ماست زمین به ما دو دهش اندیشه¬ی نیک و توانایی می¬بخشد و اهورامزدا از آغاز آفرینش و در پرتو راستی روی آن گیاه و سبزه رویانیده است48/7ای کسانی که به اندیشه¬ی نیک دل بسته¬اید خشم از خود دور بدارید و در برابر ستم بایستید و برای گسترش راستی به رادان پاک بپیوندید تا به بارگاه اهورامزدا راه یابید48/8ای اهورامزداچیست خواست ِشهریاری ِنیک ِتو ؟و چیست بخشش و پاداش تو به من و یارانم؟ چه اندازه آرزو دارم که از راه راستی تو بر گرویدگانت آشکار گردی تا با اندیشه.


دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشت ، نیایش زرتشتی ، دعای زرتشتی ، گاثاسپند ، گاتها ، گاتاها ، نیایش گاتها ،