تبلیغات
زرتشت - نیایش مزدیسنو اهمی…
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

نیایش مزدیسنو اهمی…

یکشنبه 8 دی 1392 05:17

نویسنده : R.ash


مَزْدَیَسْنو . اَهمی .

مَزدَیَسنو . زَرَتوشْتریش . فْرَوَرانهِ . آستوتَسًچا . فْرَوَرِتَسْچا …

آستویِه . هومَتِم . مَنوُ .

آستویه . هوخْتِم . وَچوُ .

آستویه . هْوَرْشْتِم . شْیَئوُتَنِم .

آستویه . دَئِنام . وَنْگوهیم . مازْدَیَسنیم …

فْرَسپایَئوُ . خِذْرام . نیذاسْنِئی . تیشِم . خَئِت وَدَتام . اَشَئوُنیم

یاهایی . تینامْچا . بوشْ یِه ئین . تینامْچا .

مَزیشْتاچا.وَهیشْتاچا.سًرَئِشتاچا.یا.آهوئیریش.زَرَتوشْتْریش …

اهورائی . مَزدائی . ویسْپا . وُهو . چینَهمی …

اَئِشا . اَستی . دَئِنَیاو . مازدَیَسنوُئیش . آستو ایتیش …

جَسَ . مِ . اَوَنْگْهِه . مَزدا … (سه بار)

برگردان به پارسی:

مزدا پرستم
برمی گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم با ستایش ها و باورها
اندیشه نیک را می ستایم
گفتار نیک را می ستایم
کردار نیک را می ستایم.
دین بهی مزداپرستی را می ستایم
که آزادی و آزادگی می بخشد ،
جنگ افزار را کنار می نهد،
و انسان را با خویشتن و سامان جهان زنده یگانه می سازد.
که (برای من) از دین هایی که هستند و خواهند بود
برترین و بهترین و زیباترین است
که اهورایی است و زرتشتی
اهورامزدا، خدای دانا را بنیان همه نیکی ها می دانم
این است ستایش دین مزداپرستی
بیا به یاری من ای مزدا.
دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشت ، نیایش زرتشتی ، نیایش اوستا ، نیایش مزدیسنا ، زرتشتی ، آیین زرتشتی ، زرتشتیان ،