تبلیغات
زرتشت - پزشک باستانی ایران
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

پزشک باستانی ایران

سه شنبه 1 بهمن 1392 02:48

نویسنده : R.ash


سَئِنَ اَهوم‌ سَتَت شاگردِ اشوزرتشت و از نخستین پیروانِ مزدایَسنا، دانشگاهِ پزشکیِ همدان را درسد سالگیِ زرتشت بنیاد گذاشت. او خود همدانی بود و در سد سالِ زندگانیش با سد تن از شاگردانش، مردم را درمان می‌کرد. خاندانِ سَئِنَ همه پزشک بودند. رستم نیز از خاندانِ سَئِنَ بود و سیمرغ نمادِ استوره‌ایِ درمان‌گری و پزشکی، به هنگامِ زاده‌شدنش به یاریش شتافت. پورِسینا (۳۵۹ - ۴۱۶ خورشیدی) بزرگ‌ترین پزشکِ ایرانی نیز نامش را در چمِ فرزندِ شایسته‌ی سَئِنَ اهوم‌ سَتَت از وی دارد. سینوهه نامِ پزشکِ فرعون از سَئِنَ گرفته شده، و پدرش سین‌موت نیز پزشک بوده‌است. همچنین هوم نامِ گیاهِ درمان‌‌بخشی بود که از دوران‌های کهن در میانِ آریاییانِ مهر‌آیین، گیاهِ پاک و سپنایی شمرده می‌شد که مردمانِ پاک را بی‌مرگی می‌بخشید و به جهانِ دیگر رهنمون می‌شد.

پارسی: سینا
اوستایی: سَئِنَ

پارسی: سی‌مرغ، پرنده‌ی شاهین‌
اوستایی: سَئِنُ مِرِگُ
پهلوی: سین‌مرغ
سکایی: سی‌اِنَ
ارمنی: چین

پارسی: سد ۱۰۰
اوستایی: سَتَ

پارسی: هوم
اوستایی: هَئومَ
سانسکریت: سومَ

پارسی: پورِسینا
عربی: ابوسینا

اشو زرتشت= زرتشتِ پاک و سپنتا
مزدایَسنا= مزداپرستی، خداپرستی
دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشت ، شاگردان زرتشت ، پزشک در ایران باستان ، سَئِنَ اَهوم‌ سَتَت ، مزدیسنا ، گیاه هوم ،