تبلیغات
زرتشت - سرود آتشکده کرکوی سیستان
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

سرود آتشکده کرکوی سیستان

جمعه 26 اردیبهشت 1393 09:43

نویسنده : R.ashفُرخُتَه باذا، روش
خنیده گرشسب، هوش
همی پُراست، از جوش
انوش کُن می، انوش
دوست بذ آگوش
به آفرین نه، گوش
همیشه نیکی، کوش
که دی گذشت و ، دوش


سرود آتشکده کرکوی سیستان                                                      

افروخته بادا روشنائی
تابنده بادا هوش گرشاسب
از جوش رسته است
نوش کن می را، نوش
یار در آغوش گیر
به نیکی و آفرین گوش بدار
تا میتوانی نیکی کن
که پلشتی ها نابود شدنی اند .دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: سیستان ، کردکوی ، آتشکده کردکوی ، اتشکده های خاموش ، زرتشت ، آتشکده ، آتشکده های ایران باستان ،