تبلیغات
زرتشت - جشن آبانگان
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

جشن آبانگان

سه شنبه 5 آبان 1394 04:56

نویسنده : R.ash


چرخ بگشت و ماه به آبان رسید و روز هم همی آبان شد کنون زین فرخندگی خجسته میداریم جشن آبانگان را.

واژه آبان بر گرفته از آپ اوستایی و پهلوی و اپی پارسی باستان و جشن آبانگان را به فرخندگی ایزدان موکل آب نیکو و خجسته می دانیم.

بنابر اهمیت آب در زندگی مردمان و پیدایش تمدن بشری در اوستا ایزدان زیادی با آب پیوند دارند و این آخشیج در نزد ایرانیان اهمیت به سزایی داشته است.

 کنون به بررسی این ایزدان می پردازیم نخست خورداد امشاسپند در میان امشاسپندان موکل آبهای بر روی زمین است و در باور نیاکان ما بسیار با اهمیت بوده است و در اوستا خورداد یشت و جشن خوردادگان نیز مربوط به این امشاسپند ارجمند است.

دوم ایزد اپام نپات نام این ایزد فرزند آبهاست و اوست که آبها را پخش میکند نیرومند و بلند بالاست و دارنده اسب تندرست است.

 او یکی از سه ایزدی هست که لقب اهوره«سرور» را دارد  و مانند امشاسپندان درخشان است، در بندهشن و خرده اوستا بدو لقب برز ایزد را داده اند و تیشتر ایزد باران از وی نژاد دارد.

سوم ایزد تیشتر است که همانطور که پیشتر گفتم ایزد باران است و از اپام نپات نژاد دارد در بندهشن آمده است که وی آبها را از دریای فراخکرت با یاری ایزد وایو (باد) به بالا می برد و وایو ابرها را در گیتی پراکنده می کند و هم اوست سرداری که با یاری برز ایزد به جنگ اپوش دیو خشک سالی میرود و از زد و خورد این ایزد با آن دیو گجسته صاعقه ایجاد می شود.

در اوستا تیشتر یشت مربوط به این ایزد است و همانا جشن تیرگان نیز مربوط به این ایزد است.

چهارم ایزد آناهید (اردوی سوره آناهیتا) است، این ایزد در میان ایرانیان باستان ارزش بسیاری داشته و ستایش وی به پیش از پیدایش آیین زرتشت برمیگردد.

دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: آبانگان ، جشنهای ایرانی ، آداب و رسوم ایران باستان ، آیینهای ایرانی ، آیینهای زرتشتی ، جشنهای ملی ، جشنهای زرتشتی ،