تبلیغات
زرتشت - چهار بنیان هستی
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

چهار بنیان هستی

شنبه 5 فروردین 1396 17:01

نویسنده : R.ashچهار بنیان هستی
١- مهر/ پیوند  =   یگانگی/ یکتایی

٢- جنبش/ دگرگونی = دوگانگی

٣- هنجار / سامان / قانونمندی

٤- خرد / دانش/ منش نیک

 قانون، مهر، جنبش و خرد را نمی توان از هم جدا کرد.

این بنیان ها و قانومندی در همۀ رده ها و نماهای هستی و زندگی، جریان دارند. در جهان مادی و آخشیج ها هر آفرینشی / پیدایشی از این قانونمندی پیروی می کند. در جهان انسانی نیز، چه در بخش مینوی و چه مادی و همچنین در زندگی گروهی / هازمانی نیز روا می باشد.

برای نمونه در زندگی هازمانی انسان هر قانون و دادی که درونمایه اش مهر نباشد و شهریاری که استوار بر خرد نباشد، و هنجاری را که در آن جنبش نباشد به سازندگی و آبادانی نمی انجامند.
در بخش مینوی/ درونی انسان، این نیروها بگونۀ توانمندی هایی یاد می شوند که هماهنگی و همکاری میان آنها می تواند شوۀ نگاهداری و گسترش و رویش و بالش زندگی و پیشرفت او گردد.

دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: چهار آخشیج ، چهار عنصر زرتشتی ، چلیپا ، گردونه مهر ، فروش سدره و کشتی ، زرتشتی شدن ،