تبلیغات
زرتشت - اهورا مزدا،خدای زرتشت
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

اهورا مزدا،خدای زرتشت

چهارشنبه 7 تیر 1396 05:19

نویسنده : R.ashاهورامزدا به چم   “هستی بخشِ اَبَردانا” یا “خرد كل باشنده” و یا به زبان ساده تر و به گفته ی روانشاد فردوسی توسی “خداوند جان و خرد” آن نیروی فراگیر و جهانی می باشد كه همه چیز در اوست و از اوست. به گفته ی دیگر تمامی آفریده ها نمودهای گوناگونی هستند از این نیروی كلی كه دارای سه ویژگی بنیادین می باشد :


هستی ـ  آگاهی ـ آفرینندگی

 

خداوند از مینوی افزاینده ی خود (سپنتامینو Spenta Mainyu ) و از هستی خود بر پایه ی قانون خود (اشا Asha) می آفریند، می پروراند، می آراید و به پیش می برد.

انسان و جهان زنده و پوینده ی او بخشی از این آفرینش نیك و شادی آفرین است. از آنجا كه اهورامزدا یك نیروی كلی بوده و تمامی هستی را در بر می گیرد بنابراین دارای پیکر و شكل ویژه ای نمی باشد. برای شناخت او باید فروزه هایش (ویژگی هایش) را شناخت. این فروزه ها و توانایی ها در انسان نیز هست و راهنمای او در زندگانی و پیشرفت به سوی تكامل می باشند. بنابراین انسان دارای همان فروزه های خداوندیست كه باید بدانان آگاه شده و با پیشبرد و شكوفایی و افزایندگی آنان خود را مزداگونه گرداند. بر همین پایه انسان های آگاه نیز دست به دست هم داده و دنیای زنده را در مسیر تكاملی اش یاری رسانده و در دگرگونی و نوشدنِ همیشگی به پیش می برند. اینچنین انسان همكار خداوند می گردد.


دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشتی شدن ، سدره پوشی ، فروش سدره و کشتی ، فروش آتشدان ، زرتشتی ،