تبلیغات
زرتشت - فاتحه زرتشتیان چگونه ست؟
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

فاتحه زرتشتیان چگونه ست؟

جمعه 28 مهر 1396 02:55

نویسنده : R.ashپاسخ :
زرتشتیان بر مزار درگذشتگان و پس از آن در آیین های دینی که برپا می گردد. به گوش اوستایی چنین می سرایند:

«ایریس. تَنام. اوروانًو. یَزَه مَییده.یا.اَشَه اونام.فرَوَشَه یو»

برگردان آن: به روان آزاد شده و فروهر نیکوکاران درود باد.  وپس از آن سه بار سرود اشم وهو را می سرایند.

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم. اَستی.
اوشْتا . اَستی.
اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی. وَهیشْتائی . اَشِـم. .

اشویی نیک است. بهترین است. خوشبختی است.
خوشبختی راستین ازآن کسی است
که خواستار بهترین اشویی باشد

دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشتیان ، فاتحه زرتشتی ، آرش فره وشی ، وبلاگ زرتشت ، آیین زرتشتی ، دین زرتشتی ، زرتشت ،