تبلیغات
زرتشت - آذر
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

آذر

چهارشنبه 3 آبان 1396 14:25

نویسنده : R.ash

آتٓر، آتٓرْشْ
همان آتش و آذر هست به كوردی  آگِرْ
 هیر.
آترپات در اوستا، نام بزرگترین سرزمین ایران زمین همان آذر پادگان ، آتورپاتگان  زادبوم اشوزرتشت سپنتمان
آذر نام ایزدی هست ،
كه نشانگر پاكی و نگهبان آتش باشد
نهمین روز از ماه زرتشتیان
و به چم
روشنایی و نور  و پرستش سو هست
آدریان:
 یا آتش كده زرتشیان از همین واژه ی آتر و آذر آمده به چم نگهداری آتش آذر و آتشكده  مى باشد ،

در بند ١٠٢فروردین یشت ، آذر پاد كسی كه در پناه آتش باشد
آتروان. و آتوربان، آذر بان  كه امروز موبد مى گویند
آریاییهای آترون آذر بان هست ، كسی كه برای نگهبانی آتش گماشته مى شود
آذر پیرا
رزم جویان   یا سپاه داران
كشاورزان و پیشه وران
رتیشتساران  و استریوشان و هو تخشان   به رده مى آید
آتورنانزپیشوایانی بودند كه در پرستش گاه به نیایش ودانش افزونی و خواندن و نوشتن بودند و بین مردم گران بودند
و كودكان و نو جوانان را پرورش مى دادند
در هفتن یشت بزرگ - هفت ها - در آویسرو،تُریمگاه و  ویسپرد به دو دیته و گروه از پیشوایان یا آتریانان شده
یك گروه،  در درون ایران زمین دارای پیشه و هیربد بودند
گروه دوم ، به سر زمین  های مى رفتن برای آگاهی دادن و پخش كردن آیین بهی كام یابی های یابند
در خرده اوستا ی استاد پور داوود :
""ما مى ستاییم موبد فرخنده ی پاك و سرور پاكى را كه در بیرون در كردش هست ما مى ستاییم ""
اویسروتریمگاه بند هشت

آتش
در نزد همه با ارزش و گرامى بوده و هست.
 آیین مزدیسنا آفریده ی نیك اهورامزداباید گرامی داشت ،
وزبانه های آتش را فروغ مینوی خوانده اند .
و آتشان در پهلوی به چم آتش كده هست
آتشدان فروزان را در پرستشگاه ، مهرابه آمده
آتش بهرام
آذر بهرام ، پارسیان ، آتشكده های بزرگ را آتش ورهرام خواند
آذران، آدریان ، آگیاری به آتش كده كوچك كفته مى شود ،
آماده سازی و فراهم شدن آتش بهرام راه ویژه ایی مى دارددیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: آتش زرتشت ، زرتشت ، آتش در دین زرتشت ، زرتشتی ، سدره پوشی ، فروش سدره و کشتی ، فروش آتشدان زرتشتی ،