تبلیغات
زرتشت - نقش موبدان در فروپاشی ساسانیان
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

نقش موبدان در فروپاشی ساسانیان

چهارشنبه 15 فروردین 1397 19:04

نویسنده : R.ash


این سخن بارها یادآوری می شود که سخت گیری موبدان سبب فروپاشی ساسانیان شده است!

چنانچه نوشته های پهلوی را به ژرفی بررسی کنیم آشکار خواهد شد که موبدان در چه دوره هایی از حکومت 430 ساله ساسانیان به پادشاهان نزدیک بوده و آیا در پایان دوره ساسانی  موبدی در مهستان بوده که ایران را به دشمن واگذار کرده باشد؟

در آغاز دوره ساسانی که ایران به اوج توانایی و شکوه خود رسیده بود، نام موبدان دانشمندی نیز به چشم می خورد.

 به روزگار اردشیر بابکان،  که بنیانگذار پادشاهی ساسانی بود نام موبدانی دیگر مانند: موبد تنسر، موبد ماهان و موبد ماهداد آمده است.

 به روزگار پسر اردشیر، شاپور یکم و سپس هرمز یکم، بهرام یکم تا بهرام سوم، نام موبدکرتیر بیش از دیگران آمده است.

 به روزگار شاپور دوم، از موبدانی همچون بِهَک، مهربراز، مهرکاوید، آدرشک، آدیابن، آذرپره، دورنامیک، پویِسن شاد، یودان ییم یاد شده است.

 در دوران هفتاد ساله پادشاهی شاپور دوم، موبد آدرباد مهراسپندان را داریم. درآن روزگار که بارها مسیحیان به ایران آمده وگاهی سبب آزار زرتشتیان شده وبرخی آتشکده ها را نیز ازبین برده اند.

 به روزگار یزدگرد یکم، موبدآذربوزی را در دربار داشته ایم.

 به روزگاربهرام گور نیز: زروانداد و مهرشاپور موبدان سرشناس بوده اند.

 به روزگار یزدگرد دوم، موبد هَمَگدین، از دانشمندان بوده است.

به روزگار قباد و فرزندش انوشیروان،نام موبدان: آذرفروغ، آذربذ ، آدرمهر، بخت آفریدو دادهرمز به یادگار مانده است. واپسین موبد اندیشمندی که درآن روزگار از اویاد شده، موبد آزادشاد است.

 پس از درگذشت انوشیروان ونزدیک به یک سده پس از آن که جنگ قادسیه رخ می دهد، نام هیچ موبدی در نوشته های آن روزگار نیامده است. تنها در "پیشگفتار شاهنامه ابومنصوری"، اشاره ای به نام موبد فرخان، به روزگار یزدگرد سوم شده است که در واپسین دهه های روزگار ساسانی می باشد.

بدین روی نه تنها موبدان در پایان دوران ساسانی سبب ناخرسندی مرتوها (:مردم) به هنگام یورش تازیان نشده اند بلکه به گوشه رانده شدن موبدان در دوران پادشاهی خسروپرویز ودور ماندن ایرانیان از اندیشه زرتشت وباورهای با ارزش باستانی، جان وروان مرتوگان را به چالش فراخوانده و راه را برای یورش بیگانگان هموار نموده است.
موبدان در شست سال پایانی روزگار ساسانی جایگاهی در اداره کشور نداشته و پیوندی بین دین و دولت در آن روزگار مشاهده نمی شود که بهانه شکست ساسانیان را به آنان نسبت داده اند

دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: ساسانیان ، ورود اسلام به ایران ، موبدان ، زرتشتیان در زمان ساسانی ، زرتشت ، موبد زرتشتی ، حمله تازیان به ایران ،